Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.

UCHWAŁA Nr XXVI/175/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Pruchnik zwane dalej „przedszkolami” dla dzieci w wieku do lat 5 zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
  2. Rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka składają pisemną deklarację dotyczącą czasu, w jakim ich dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola.

§ 2.

  1. Za sprawowanie opieki w przedszkolu dla dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1 pobierana jest opłata.
  2. Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, o której mowa w ust. 1 ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł , która podlega waloryzacji zgodnie z art. 14 ust. 5b -5e ustawy o systemie oświaty.
  3. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 ustalana jest jako iloczyn liczby dni roboczych pracy przedszkola w danym miesiącu, stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej dziennej liczby godzin przekraczającej wymiar godzin, o których mowa w § 1 ust. 1.
  4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne.
  5. Opłata o której mowa w ust.3 płatna jest z góry za cały miesiąc według deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 35/VI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pruchnik.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2017 06:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż