Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 5/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.02.2017

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku, z zakresu:

  • ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.

§ 2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku;
  • na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl;

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2017 23:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż