Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXIV/160/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.

Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zawarcia umowy na okres przekraczający rok budżetowy 2016 z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne do wysokości 630 000 zł brutto tj.:

  • w 2017 roku do kwoty 630 000 zł.

§ 2.

Zobowiązanie określone w §1 zostanie pokryte z dochodów własnych gminy w 2017 roku.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 06:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż