Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XXIV/161/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 210 570,00zł,w tym:

 • wpływy z opłaty eksploatacyjnej 117 000,00
 • subwencja ogólna - oświatowa 60 150,00
 • wpłaty na wyżywienie dzieci w przedszkolu i opłaty z tytułu korzystania z opieki przedszkolnej 8 000,00
 • dotacja z MS i T na budowę bieżni 25 420,00

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 126 674,00 zł, w tym:

 • zwrot podatku VAT 100 000,00
 • dotacja z MS i T na budowę łącznika 26 674,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 371 758,17 zł, w tym:

 • pielęgnacja lasów komunalnych 4 000,00
 • zakup usługi cateringowej dla przedszkola 11 500,00
 • pozostała działalność w jednostkach oświatowych 214 494,70
 • bieżące funkcjonowanie jednostki Wigor Senior 4 008,07
 • zakup dmuchawy 2 szt. do oczyszczalni 20 000,00
 • dotacja dla instytucji kultury 18 000,00
 • zakupy inwestycyjne dla UM 5 000,00
 • dotacja dla niepublicznego przedszkola 6 400,10
 • zakup materiałowa i wyposażenia do szkół i gimnazjów 88 355,30

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 287 862,17 zł, w tym:

 • bieżące funkcjonowanie administracji 244 762,07
 • dowóz dzieci do szkół 6 400,10
 • wynagrodzenia w pozostałej działalności oświatowej 16 700,00
 • bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej 20 000,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2016 06:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż