Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim w Zespole Szkół w Rozborzu Długim, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rzeplinie

UCHWAŁA Nr XXVII/194/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim w Zespole Szkół w Rozborzu Długim, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rzeplinie.

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2, 3 i 6 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i ZO ZNP w Pruchniku,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. przekształca się Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim w Zespole Szkół w Rozborzu Długim poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rzeplinie z siedzibą w Rzeplinie 111 oraz Oddziału Przedszkolnego w Rzeplinie z siedzibą w Rzeplinie 111, podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rozborzu Długim z siedzibą w Rozborzu Długim 104.

§ 2.

Zapewnia się uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Rzeplinie i oddziału przedszkolnego w Rzeplinie realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim, a przygotowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Rozborzu Długim wraz z bezpłatnym transportem i opieką podczas dowozu.

§ 3.

Dokumentację likwidowanej szkoły wraz z dokumentacją przebiegu nauczania przejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Rozborzu Długim.

§ 4.

Majątek likwidowanej jednostki pozostający własnością Gminy Pruchnik przejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Rozborzu Długim.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim w Zespole Szkół w Rozborzu Długim, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rzeplinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2017 06:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż