Zmiana uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr XXVII/197/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały własnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. W uchwale Nr XXVI/173/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 lutego 2017 r.
    w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pruchnik § 5 otrzymuje brzmienie:
    „§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pruchnik”.
  2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2017 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż