Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

UCHWAŁA Nr XXVII/199/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

N podstawie art.18 ust. 2 pkt9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016, poz.446 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013 poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOS i GW w Rzeszowie w wysokości 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik”.
  2. Zaciągnięcie pożyczki nastąpi:
    • w 2017 roku w kwocie 1 902 042,00 zł,
    • w 2018 roku w kwocie 5 097 958,00 zł.

§ 2.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2018 - 2028 ze środków własnych gminy, w 2018 nastąpi spłata pierwszych rat pożyczki zaciągniętej w 2017 r.

§ 3.

Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem In blanco wraz deklaracją wekslową.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podjęcia czynności formalnych mających na celu wykonanie postanowień Rady Miejskiej w Pruchniku o zaciągnięciu pożyczki przez Gminę Pruchnik.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2017 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż