Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/201/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 585 514,00, w tym:
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 22 100,00
  • dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 563 414,00
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 260 884,00, w tym;
  • wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 166,00
  • subwencja w części oświatowa 120 972,00
  • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 138 746,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 16 ,decyzji MF.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 248 612,16, w tym:
  • zakup usług dla gospodarki leśnej 3 000,00
  • remont dróg gminnych 500 000,00
  • realizacja zadania pn.: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” 5 544 512,16
  • obsługa długu publicznego 200 000,00
  • zwrot dotacji nienależnie pobranych z odsetkami 1 100,00
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 631 739,47, w tym:
  • Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 631 739,47

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 4 292 042,69
Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 4 884 415,25
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody:

 • z wolnych środków w kwocie 479 505,60 zł
 • z nadwyżki budżetowej w kwocie 868 418,09 zł
 • z pożyczki zaciągniętej w kwocie 592 172,56 zł
 • z pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w kwocie 1 902 042,00 zł
 • z pożyczki na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia ujętego w załączniku do WPF  pn.: „Budowa gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik w WFOŚiGW na kwotę 1 042 277,00 zł

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 4 292 242,69zł

Po dokonanych zmianach określa się przychody w kwocie 5 092 242,69 zł, w tym z:

 • długoterminowych pożyczek na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” ujętego w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 1 042 277,00 zł
 • długoterminowych pożyczek w kwocie 2 702 042,00 zł
 • z wolnych środków pieniężnych w kwocie 479 505,60 zł
 • nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 868 418,09 zł

§ 5.

Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie 207 827,44 zł.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 12 873 160,00 zł, w tym na:

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 000,00zł
 • na spłatę pożyczki z lat poprzednich w kwocie 207 827,44zł
 • na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik w kwocie 4 573 160,00zł, w tym:
  • w roku 2017 w kwocie 1 042 277,00 zł (w ramach planowanego deficytu)
  • w roku 2018 w kwocie 3 530 883,00 zł
  • finansowanie planowanego deficytu w kwocie 592 172,56 zł
  • finansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik ujętego w załączniku do uchwały w sprawie WPF w kwocie 7 000 000,00zł tj.
  • w roku 2017 w kwocie 1 902 042,00 zł (w ramach planowanego deficytu budżetu)
  • w roku 2018 w kwocie 5 097 958,00 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2017 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż