Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic promujących realizację projektu pn. "Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik"

Nazwa projektu

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik

Nr projektu (wniosku)

RPPK.04.03.01-18-0029/16

Nr umowy o dofinansowanie

Umowa nr RPPK.04.03.01-18-0029/16-00 z dnia 30 marca 2017 r.

IZ 271/4.3/P/2017                                                                                           Pruchnik, dnia 18-04-2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizowanym projektem pn.: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Gmina Pruchnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej
w gminie Pruchnik
” – promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic

 1. Nazwa Zamawiającego:

GMINA PRUCHNIK, UL. RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK; NIP: 792-20-33-885

 1. Przedmiot zamówienia, zakres przedmiotowej promocji:

Wykonanie i montaż 6 szt. tablic, w tym: 3 tablic informacyjnych i 3 tablic pamiątkowych

Zamówienie obejmuje dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Sposób udzielenia zamówienia:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - próg zamówienia poniżej równowartości kwoty 30 000 euro netto.

Postępowanie prowadzone w oparciu o WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFRR, W STOSUNKU, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 1. Klasyfikacja zamówienia wg CPV:

22462000-6 Materiały reklamowe

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

79822500-7 Usługi projektów graficznych

31523200-0 Trwałe znaki informacyjne

 1. Wytyczne wykonania:

 • Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cmx120 cm w ilości 3 szt., montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, druk jednostronny, w pełnym sztywnym laminacie lub plastiku lub innym trwalszym materiale niż papier.

 • Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej o wymiarach 80cmx120 cm w ilości 3 szt.:

- 2 szt.: montowane na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, druk jednostronny, w pełnym sztywnym laminacie lub plastiku lub innym trwalszym materiale niż papier,

- 1 szt.: montowana na trwałe na elewacji budynku (budynek Oczyszczalni Ścieków), pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, druk jednostronny, w pełnym sztywnym laminacie lub plastiku lub innym trwalszym materiale niż papier.

 • Tablice mają zostać wykonane jak wyżej z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu i uzyskaniu akceptacji, treści i szaty graficznej tablicy, przed jej wykonaniem w ciągu 5 dni roboczych od daty zaakceptowania projektu przez Zamawiającego.

 • Wykonawca musi zachować prawidłowe proporcje logotypów, właściwe czcionki itp. zgodnych z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie” i znaków programów polityki spójności 2014-2020”

 • Tablice powinny zostać wykonany zgodnie z instrukcją i wskazówkami zawartymi w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji. Logotypy do pobrania, wytyczne dotyczące zasad promocji znajdują się na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce realizuję projekt/ poznaj zasady promowania projektu pod linkiem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania

 • Wykonanie zgodnie z normami jakości: druki nie mogą nosić usterek typu: niedodruki, zaplamienia, błędy literowe czy inne wady itp. W przypadku stwierdzenia występowania wad, usterek Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania druku bez wad, usterek na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.

 • Tablica musi zawierać:

- nazwę beneficjenta tj.:

Gmina Pruchnik

- tytuł projektu tj.:

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik

- cel projektu tj.:

Poprawa stanu środowiska oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności gminy Pruchnik

- zestaw logo- znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Wzór tablicy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 1. Terminy wykonania zamówienia:

Termin realizacji umowy: od podpisania umowy do 14.09.2018 r., w tym:

 • Wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych do dnia 06-06-2017 r.

 • Wykonanie i montaż 3 tablic pamiątkowych do dnia 14-09-2018 r.

 1. Miejsce dostarczenia/realizacji zamówienia:

Tablice zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zamontowane przez niego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Wymagania stawiane Wykonawcom - warunki udziału w postępowaniu:

 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 • posiadają lub będą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,

 • w okresie prowadzonej działalności wykonali, należycie co najmniej 1 zamówienie o podobnym zakresie,

 • dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami/osobą zdolną do wykonania zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Uwaga: W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane (podlegają wykluczeniu) podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków, skutkuje nie spełnianiem warunku udziału w postępowaniu.

 1. Opis sposobu oceny spełniania warunków

Zamawiający uzna, że Wykonawca który złożył ofertę wraz z oświadczeniami według wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, spełnia określone warunki udziału
w postępowaniu.

 1. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert:

Kryterium oceny ofert, przyjętym przez Zamawiającego jest: Cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - waga kryterium: 100 %

Planowany termin podpisania umowy: maj 2017 r. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryterium ceny i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

(cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty najtańszej/cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej ) x 100 = ilość punktów

Tak przyznane punkty będą stanowiły podstawę do wyboru wykonawcy

 • Oferta która uzyska największą ilość punktów będzie dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

 • Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą punktację, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.

 • Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, w którym Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych niezależnych przyczyn.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej: Wynagrodzenie ryczałtowe
  w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego

 1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalona w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót i prac oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

 2. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczącym  tylko niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie w zakresie określonym w § 2 ust. 1 zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

 3. Wszystkie wartości pieniężne powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podana słownie, Zamawiający przyjmuje za cenę oferty cenę podaną słownie.

 1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę obejmującą całość zamówienia. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.

 2. Podana cena jako cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w siwz. Podstawa wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

 3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona

 1. Forma, miejsce oraz termin składania ofert:

 • Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik” – promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku (pokój nr 21) ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik w nieprzekraczalnym terminie wpływu do dnia 27-04-2017 r. do godziny 10:00

 1. Ofertę można:

 1. przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: zampub@gminapruchnik.pl;

 2. przesłać faxem na nr : 16/623-61-25;

 3. złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1,
  37 – 560 Pruchnik.

 1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

 1. )zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, oferta na

Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik” – promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic.

nie otwierać przed 27-04-2017 do godz. 10:05

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 1. ) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 12.1c, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

 • Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty
  w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w sposób przewidziany w pkt. 12.1

 • Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:05 w Urzędzie Miejskim
  w Pruchniku, w sali narad nr 15.

 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 • Oferta powinna być sporządzona trwałą czytelną techniką w języku polskim.

 • Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

 • W ofercie należy podać kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w PLN, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, na wzorze formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.

 • Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 • Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

 • Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

 • Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie 3 dni od zawiadomienia, Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek - oferta jego w takim przypadku podlega odrzuceniu.

 1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne dni.

 1. Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty:

 • Informacja o wyniku postepowania upubliczniona zostanie w taki sposób jak zostało upublicznione zaproszenie do złożenia oferty.

 • Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ważną ofertę – podpisana zostanie umowa zgodnie
  z załączonym wzorem  - załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 1. Osoba uprawniona do udzielania wyjaśnień treści niniejszego zaproszenia.

 • Wykonawcy są uprawnieni do składania zapytań o wyjaśnienie treści postępowania.

 • Osoba do kontaktu: Agnieszka Wojdyła, Justyna Gębalik – Urząd Miejski w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik (pokój nr 30), e-mail: zampub@gminapruchnik..pl, tel. 16/6236113,fax 16/6236125

 1. Informacje uzupełniające, dodatkowe:

 • Oferenci mogą wziąć udział w spotkaniu, na którym zostaną otwarte oferty.

 • Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 • Podczas otwarcia ofert zamawiający poinformuje wykonawców o ilości złożonych ofert, w tym poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert.

 • Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 • Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół
  z przeprowadzonego postępowania

 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronach, na których upubliczniono ogłoszenie o zamówieniu.

 • Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

 • O terminie zawarcia umowy Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo, zostanie powiadomiony telefoniczne.

 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen,

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytycznymi.

 • Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy kwota najkorzystniejszych ofert przewyższa wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, zabezpieczonych w budżecie.

 • Unieważnienie postępowania może nastąpić również bez podania przyczyny.

 • Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od zawarcia umowy lub rozwiązania jej z osobą która złożyła najkorzystniejszą ofertę w sytuacji gdy ta sama osoba będzie wskazana przez Wykonawcę danego zadania jako Kierownik Budowy/robót, lub będzie w jakikolwiek sposób powiązana z Wykonawcą zadania.

 1. Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty:

 • Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1

 • Wzór umowy – załącznik nr 2

 • Wzór tablicy i przykładowa tablica z danymi – załącznik nr 3

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic promujących realizację projektu pn. "Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2017 15:52