Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.pruchnik.bip.info.pl


Ogłoszenie nr 74681 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Pruchnik: Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie.....................

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:26.04.2017 19:33
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:26.04.2017 19:33