Notatka służbowa z rozeznania rynku „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”- promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic

IZ 271/4.3/P/2017                                                                                                                        Pruchnik, dnia 28.04.2017 r.

Notatka służbowa z rozeznania rynku

na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Pruchnika z dnia 30-12-2016 r.

 

1. Przedmiot zamówienia:

„Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”- promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic

Projekt „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” - nr RPPK.04.03.01-18-0029/16 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Wymagane warunki realizacji zamówienia:

1) gwarancja – zgodnie z zapisami umowy

2) termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 14-09-2018 r.

3) inne nd

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę  8 610,00  zł brutto.

3. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych  wykonawców:

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  cena

Warunki

gwarancji

Termin

realizacji

Inne

1

MAGIT Spółka z o.o. ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Włocławek

9 532,50 zł

zgodnie z zapisami umowy

do 14-09-2018 r.

Nd

2

Agencja Reklamy ALLMAX, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów

4 489,50 zł

zgodnie z zapisami umowy

do 14-09-2018 r.

Nd

3

Flesz Studio Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek

6 125,40 zł

zgodnie z zapisami umowy

do 14-09-2018 r.

Nd

4

JKlaser.pl Janusz Kochanowicz,
ul. Jasna 60A, 37-560 Pruchnik

5 884,00 zł

zgodnie z zapisami umowy

do 14-09-2018 r.

Nd

5

F.H.U. PARA Rafał Zbieski ,
ul. K.K. Baczyńskiego 10 lok. 41,
27-600 Sandomierz

3 321,00 zł

zgodnie z zapisami umowy

do 14-09-2018 r.

Nd

6

Pracownia Szyldów i Reklam s.c.
T. Buśkiewicz, R.Czagowiec,
ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa

3 198,00 zł

zgodnie z zapisami umowy

do 14-09-2018 r.

Nd

7

Data Partner Spółka Akcyjna,
ul. Rokicińska 168, 92-412 Łódź

6 122,94 zł

zgodnie z zapisami umowy

do 14-09-2018 r.

Nd

4. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, ustalono, iż najkorzystniejszym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia:

lp.

Nazwa i adres Oferenta

Oferowana  cena

Warunki

gwarancji

Termin

realizacji

Inne

Oferta nr 6

Pracownia Szyldów i Reklam s.c.
T. Buśkiewicz, R.Czagowiec,
ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa

3 198,00 zł

zgodnie z zapisami umowy

do 14-09-2018 r.

Nd

 

 

 

 

 

 

 

z uwagi na fakt, iż oferuje on : ……… najniższą cenę……………………………………

( wskazać przesłanki uzasadniające wybór wykonawcy/dostawcy*)

Naczelnik Wydziału Rozwoju                                                                            Burmistrz Pruchnika

Agnieszka Wojdyła                                                                                      mgr inż. Wacław Szkoła

                       Opracował/ sporządził                                                                                                     Zatwierdził  kierownik Zamawiającego

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 08-05-2017 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Notatka służbowa z rozeznania rynku „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik”- promocja projektu w zakresie wykonania i montażu 6 szt. tablic
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż