Zapytanie ofertowe na "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"

IZ 271/RCz/1/2017                                                                                        Pruchnik, 28-04-2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(podstawa prawna art. 4 pkt 8 Upzp)

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 

Gmina Pruchnik (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

 1. Przedmiot zamówienia

„Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku”.

Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (kosztorys ofertowy w excelu do wyceny). W/ w załącznik Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty.

 1. Gwarancja na wykonany zakres robót 12 m-cy.
 2. Zamawiający zastrzega, że ilości robót cząstkowych wskazane w załączniku szczegółowym nr 3 do zapytania ofertowego, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o roboty cząstkowe w wielkościach podanych w kosztorysie ofertowym  (EXCEL do wyceny). Roboty cząstkowe dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 3 jednak łączna wartość zamówienia nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż  minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie min. 70% wartości brutto podanej
  w formularzu ofertowym
 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 07-07-2017 r.

 1. Dokumenty wymagane od Oferenta

Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy do wyceny.

 1. Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do kontaktu:

Agnieszka Wojdyła – informacje proceduralne – tel.  16/ 623-61-13

Marcin Kuś - informacje merytoryczne -  tel. 16-623-61-23

 1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia:

09-05-2017 do godz. 10:00 na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego .

 1. Ofertę można:
 1. przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: zampub@gminapruchnik.pl;
 2. przesłać faxem na nr: 16/623-61-25;
 3. złożyć w siedzibie Zamawiającego na sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37 – 560 Pruchnik.
 1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 1)zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, oferta na

„Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku”
nie otwierać przed 09-05-2017 do godz. 10:05”

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

2)koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

 1.  Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 6.c.1, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
 2.  Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w sposób przewidziany w pkt. 6.
 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
  1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium:

(cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty najtańszej/cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej) x 100 = ilość punktów

 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu
  o przedstawione kryterium ceny i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):
 2. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

(cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty najtańszej/cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej) x 100 = ilość punktów

4) Tak przyznane punkty będą stanowiły podstawę do wyboru wykonawcy;

5) Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w oparciu o ustalone powyżej kryterium ceny.

 1. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14/7/21* dni od dnia doręczenia Inwestorowi faktury na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. W niniejszym postępowaniu – rozpoznaniu cenowym – nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia w trakcie postępowania.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen.
 7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronach, na których upubliczniono ogłoszenie o zamówieniu.
  Z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ważną ofertę – podpisana zostanie umowa zgodnie
  z załączonym wzorem  - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 – wzór umowy

Nr 3 – kosztorys ofertowy do wyceny

 

UWAGA:

Pełna dokumentacja zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się do pobrania poniżej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na "Sukcesywne remonty cząstkowe na drogach gminnych w 2017 roku"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 17:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż