Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość projektu/zadania

4 983 481,23 zł, w tym ujęto dokumentację techniczną, roboty budowlane,, nadzór inwestorski, promocję

Źródło dofinansowania i kwota

UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO  WP na lata 2014-2020* 3 714372,78 zł

środki własne Gminy Pruchnik – 1 269 108,45 zł

Termin realizacji projektu**

15.03.2016 – 31.12.2017

Wykonawca projektu***

Wykonawca dokumentacji technicznej został wyłoniony zapytaniem ofertowym (art. 4 pkt. 8 UPZP) - Centrum Doradczo Usługowe PRYZMAT Edyta Uchman 37-700 Przemyśl, ul. Łukasińskiego 18/9.

Wykonawcy pozostałych zakresów rzeczowych projektu zostaną wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego (roboty budowlane), zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP (pozostałe).

* więcej informacji można pobrać ze strony www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce nabory wniosków

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne lub ze strony zamówieniarpo.podkarpackie.pl

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

15.03.2016 Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik”. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię w budynkach użyteczności publicznej objętych projektem w gminie Pruchnik. Bezpośrednio przyczyni się to do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszone poziomu zużycia energii cieplnej i elektrycznej zużywanej w budynku byłego ośrodka zdrowia, szkoły podstawowej nr 1 w Pruchniku i Kramarzówce. Cele te zostaną osiągnięte poprzez kompleksową modernizację energetyczną oraz przebudowę, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach infrastruktury edukacyjnej i publicznej.

29.04. – 16.09.2016 przeprowadzenie przez UMWP oceny formalnej wniosku, oceny środowiskowej, oceny merytorycznej, ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego

(http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/831-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow-konkurs-nr-rppk-03-02-00-iz-00-18-001-15).

03.11.2016 podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Pruchnik na realizację projektu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2016 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż