IZ 271/6/2017                                                                                                                                                Pruchnik 04-05-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku”.

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 10-05-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

3

Bieżące Utrzymanie Dróg

Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107

37-755 Krzywcza

248 787,49

          248 787,49

1) P1= ----------------- *60= 60

          248 787,49

2)P2 = 5lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

257 183,22 zł

          248 787,49

1) P1= ----------------- *60= 58,04

          257 183,22

2)P2 = 5lat = 40 pkt

98,04

2

ZAKŁAD DROGOWY

Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

287 572,62 zł

          248 787,49

1) P1= ----------------- *60=51,91

          287 572,62

2)P2 = 5lat = 40 pkt

91,91

4

KONSORCJUM FIRM

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

277 359,88 zł

          248 787,49

1) P1= ----------------- *60= 53,82

          277 359,88

2)P2 = 5lat = 40 pkt

93,82

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata Kalamarz

ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

305 828,60 zł

          248 787,49

1) P1= ----------------- *60= 48,81

          305 828,60

2)P2 = 5lat = 40 pkt

88,81

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:04.05.2017 09:33
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:04.05.2017 09:33