IZ 271/7/2017                                                                                                                                                Pruchnik 04-05-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „INWEST-ROL” Spółka z o.o., Ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 10-05-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%
  2. P2 – zdolność techniczna – doświadczenie inspektora nadzoru – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

„INWEST-ROL” Spółka z o.o.

Ul. Klasztorna 1

37-700 Przemyśl

26 445,00

             26 445,00

1) P1= ----------------- *60= 60

             26 445,00

              2

2) P2= ----- *40= 40

             2

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1.  1)  P1 - kryterium cena 60%
  2. P2 – zdolność techniczna – doświadczenie inspektora nadzoru – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

ARKADIS Spółka Cywilna

M. Przedmieście Czudeckie 439

38-120 Czudec

41 995,42

             26 445,00

1) P1= ----------------- *60= 37,78

             41 995,42

              2

2) P2= ----- *40= 40

             2

77,78

2

EKOTRANS

Laboratorium drogowe

Ul. Lipowa 6

37-500 Jarosław

18 327,00

Oferta odrzucona

3

Biuro Inżynierskie - Budownictwo MADERA Jerzy Madera

Ul. Kazimierza Wielkiego 19

37-700 Przemyśl

43 050,00

             26 445,00

1) P1= ----------------- *60=36,86

             43 050,00

              2

2) P2= ----- *40= 40

             2

76,86

4

Strobud Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe

mgr Adam Strojny

Ul. Wojska Polskiego 1

37-600 Lubaczów

35 903,70

             26 445,00

1) P1= ----------------- *60= 44,19

             35 903,70

              2

2) P2= ----- *40= 40

             2

84,19

5

PPHU „INTEX” Sebastian Głowala

Nadzory Budowlane

Ul. Mickiewicza 14

23-400 Biłgoraj

51 660,00

Wykonawca wykluczony, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

6

Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu

Spółka z o.o.

Ul. Okrzei 2

37-700 Przemyśl

28 905,00

             26 445,00

1) P1= ----------------- *60= 54,89

             28 905,00

              2

2) P2= ----- *40= 40

             2

94,89

7

Firma Usługowo – Handlowa „VALET”

Ireneusz Rozbaczyło

Ul. Herbowa 256/1

35-317 Rzeszów

39 790,00

             26 445,00

1) P1= ----------------- *60= 39,88

             39 790,00

              2

2) P2= ----- *40= 40

             2

79,88

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę a jego ofertę uznano za odrzuconą i odrzucono ofertę nr 2.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Projekt „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:04.05.2017 15:47
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:04.05.2017 15:47