Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku

 
 
 
Ogłoszenie nr 90375 - 2017 z dnia 2017-05-31 r.
Pruchnik: Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 503421-N-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 166236113, faks 166236130, e-mail zampub@gminapruchnik.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pruchnik.bip.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IZ 271/13/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku”. 2. Zakres zamówienia, obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa drogowego i budowlanego. Szczegółowy zakres dostaw określono w kosztorysie ofertowym (EXCEL do wyceny) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszyw łamanych pochodzących z przekruszenia skał osadowych tj. żwir, otaczaki, kamień rzeczny, ze względu na zamiar użycia ww. materiałów do remontu górnych warstw nawierzchni dróg tłuczniowych, których wszystkie frakcje od najdrobniejszych powinny zawierać jedynie ziarna łamane w celu odpowiedniego zagęszczenia. W załączeniu do SIWZ (zał. nr 9) szczegółowa specyfikacja techniczna na dostawę kruszyw łamanych. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 8 do SIWZ są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym w tabeli (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 8 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie min. 70% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym. Wielkość samochodu dostarczającego dany materiał będzie każdorazowo dostosowywana do istniejących parametrów drogi – możliwości dojazdu. Materiał należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostarczone kruszywo drogowe należy rozciągnąć-rozsypać- wbudować autem wzdłuż jezdni drogi w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Załącznik nr 8 do SIWZ (w EXCELU do wyceny) Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV: 14210000-6, 60100000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT147860.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Sankiewicz Sp. z o.o.,  marketing@sanakiewicz.eu,  Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29,  37-500,  Jarosław,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 176701,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 176701,80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 193429,80
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 
Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2017 08:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż