Zmiany uchwały własnej

UCHWAŁA Nr XXVIII/203/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały własnej.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. nr 116, poz. 753), w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/190/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego”.

§ 2.

Ustęp 9 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

„9. Zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi będą czasowo przetrzymywane w gospodarstwie rolnym położonym w Rozborzu Długim nr 130 na podstawie zawartej umowy”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany uchwały własnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż