Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

UCHWAŁA Nr XXVIII/206/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Pruchnik w 2017 roku Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

  1. przebudowę i budowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz od km 5+217 do km 5+549 w miejscowości Kramarzówka,
  2. przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka,
  3. przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka – chodnik,
  4. przebudowę i budowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz – chodnik,
  5. przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna – Roźwienica w m. Rozbórz Długi – chodnik.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27.03.2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 06:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż