Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

UCHWAŁA Nr XXVIII/209/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole każdego typu na terenie Gminy Pruchnik obniża się tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) do ustalonego w poniższej tabeli tygodniowego obowiązkowego wymiaru:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor przedszkola, szkoły (zespołu) każdego typu liczącego:

 • do 4 oddziałów
 • od 5 do 6 oddziałów
 • od 7 do 8 oddziałów
 • od 9 do 14 oddziałów
 • 15 oddziałów i więcej

 

 • 10 godzin
 • 8 godzin
 • 7 godzin
 • 5 godzin
 • 3 godziny

2.

Wicedyrektor przedszkola, szkoły, (zespołu) każdego typu liczącego:

 • 12 oddziałów i więcej

 

 • 9 godzin
 

 2. Tygodniowy wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 przydziela się na dany rok szkolny przy zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły, przedszkola.

3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli, zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.

4. Rada Miejska może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust 1, jeżeli organizacja szkoły lub warunki jej funkcjonowania powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 2.

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi

24

2.

Nauczyciele przedszkola, oddziałów przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych

22

3.

Nauczyciele wspomagający zatrudnieni w przedszkolach, szkołach (zespołach)

26

 

§ 3.

Tracą moc:

Uchwała Nr 218/XXXIII/2001 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach Gminy Pruchnik oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

Uchwała Nr 55/X/2007 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pruchnik,

Uchwała Nr 262/XLII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla logopedów szkolnych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pruchnik,

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

Uchwała Nr XXVII/196/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2017 06:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż