Udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej.

UCHWAŁA Nr XXIX/212/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

 1. Gmina Pruchnik udziela pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 881 relacji Pruchnik – Żurawica w latach 2017-2021.
 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1, zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Pruchnik w łącznej wysokości nieprzekraczającej 90 000 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100), z tego:
  • w roku 2017 o wartości nieprzekraczającej 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 0/100)
  • w roku 2018 o wartości nieprzekraczającej 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 0/100)
  • w roku 2019 o wartości nieprzekraczającej 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 0/100)
  • w roku 2020 o wartości nieprzekraczającej 19 000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 0/100)
  • w roku 2021 o wartości nieprzekraczającej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100).

§ 2.

Udzielenie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1 nastąpi na mocy umowy zawartej pomiędzy Gminą Pruchnik a Województwem Podkarpackim.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/210/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika. 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2017 23:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż