Otwarty konkurs na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu”.

WÓJT GMINY PRUCHNIK

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu”

 

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873, z późn. zm.)

 

I.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 30.000 zł.

 II.  Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm. oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.).

III.  Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r
 2. Warunki realizacji zadania:
  1. dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Pruchnik z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wfychowawczego w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania,
  2. dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
  3. w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i  wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

 IV.  Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem 24 stycznia 2007 r. o godz. 12.00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat w Urzędzie Gminy Pruchnik 37-560, ul. Rynek 1
Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 264, póz. 2207).
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.

Ofertę należy ztożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

V.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 2. Tryb oceny ofert:
  Komisja konkursowa:
  1. otwiera koperty z ofertami,
  2. ustala, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.
  3. odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ich ofert na piśmie.
  4. analizuje merytoryczną zawartość ofert,
  5. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
  6. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  7. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  8. wybiera najkorzystniejszą ofertę i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadaniaGminy.
 3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brata pod uwagę:
  1. zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,
  2. wartość merytoryczną projektu.
  3. koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,
  4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,
  5. dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 VI.  Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań  
       Publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość
       udzielonych dotacji:

W roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tj. 2005 na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego i w Jarosławiu" wydatkowano: w roku 2005 - kwotę 22.000 zł;  w roku 2006 - kwotę 25.000 zł.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Pruchnik do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2007 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.