IZ 271/14/2017                                                                       Pruchnik 28-06-2017

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce.

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Remontowo – Budowlane Mariusz Pich, Ul. Ks. Br. Markiewicza 118, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-07-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Usługi Remontowo – Budowlane Mariusz Pich

Ul. Ks. Br. Markiewicza 118

37-560 Pruchnik

95 428,36

             95 428,36

1) P1= ----------------- *60= 60

             95 428,36

2)P2 = 5lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

 

-

 

-

-

-

-

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:28.06.2017 08:12
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:28.06.2017 08:12