POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Ogłoszenie nr 101942 - 2017 z dnia 2017-06-28 r.

Pruchnik: Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 528514-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 166236113, faks 166236130, e-mail zampub@gminapruchnik.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZ 271/15/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku” 2. Zakres zamówienia, obejmuje: 1) Stemplowanie na krążynach sklepienia ceglanego nad parterem 2) Podmurowanie zniszczonej części ściany parteru cegłą ,zamurowanie otworów z pozostawieniem wnęk od zewnątrz oraz zamurowanie wyrwy w murze 3) Oczyszczenie powierzchni sklepienia 4) Przemurowanie nadproży 5) Wykucie bruzd poziomych w ścianach z kamieni - dla wyk. opasek żelbetowych 6) Deskowanie opasek żelbetowych opaska 7) Przygotowanie i montaż zbrojenia opasek żelbetowych opaska 8) Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych- betonowanie opasek opaska 9) Rozebranie ścian, filarów- rozebranie oddzielonego "filara" z masy ściany grożącego zawaleniem 10) Odbudowanie "filara" z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki 11) Krokwie - zadaszenie sklepienie nad parterem sklepienie 12) Montaż belek stalowych HEB 160 13) Konstrukcja drewniana pod zadaszenie korony i odsadzki scian korona 14) Wykonanie zadaszenia nad sklepieniem, korona i odsadzkami ścian - deski gr. 25 mm z drewna iglastego pod ułożenie papy 15) Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia 16) Przekładka ochronna z papy podkładowej 17) Zszycie metodą "FEST_MUR" pęknięć w przekrojach muru – wstępne 18) Ręczne rozebranie muru dla wykonania gzymsu kordonowego (wieńca) 19) Deskowanie gzymsu kordonowego( wieńca) 20) Przygotowanie i montaż zbrojenia gzymsu kordonowego 21) Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych- betonowanie gzymsu kordonowego 22) Podmurowanie ściany pod gzymsem kordonowym (wieńcem) 23) Rusztowania zewnętrzne drewniane, 2-rzędowe z dłużyc o wysokości do 15 m, Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 1 do SIWZ tj. dokumentacja techniczna oraz w przedmiarze robót/ kosztorys ofertowy w excelu do WYCENY stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż zakres rzeczowy ujęty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 3. Załączony przedmiar robót/ kosztorys ofertowy w Excelu stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, w tym decyzjami Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania poniższych czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: Czynności z zakresu robót ogólnobudowlanych: 1) Roboty ciesielskie przy stemplowaniu na krążynach sklepienia ceglanego nad parterem, wykonaniu zadaszenia, 2) Roboty murarskie, 3) Roboty zbrojarskie, 4) Roboty betoniarskie, 5) Roboty dekarskie, 6) Roboty rozbiórkowe Szczegóły określono w Rozdziale IV SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45223500-1, 45261000-4, 45111300-1, 45262520-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT162098.08
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2017 16:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż