Zapytania i odpowiedzi nr 1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”

Znak sprawy: IZ 271/17/2017                                                                                                                             Pruchnik 05-07-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

 1. Prosimy o zmianę zapisów §7 ust. 2 pkt. h wzoru umowy w zakresie terminu powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu zgłoszenia zmiany sprzedawcy do OSD z 3 do 7 dni. Wyjaśniam, ze OSD od dnia zgłoszenia ma 5 dni na zweryfikowanie jego poprawności i ewentualne odrzucenie wniosku z podaniem przyczyny odrzucenia.

Odpowiedź: : Zamawiający zgodnie z sugestią zmienia zapisy wzoru umowy w § 7 ust. 2 pkt. h wydłużając termin z 3 do 7 dni.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów sprzedażowych drogą korespondencyjną. Zwrot obustronnie podpisanych umów przez Wykonawcę musi umożliwić Zamawiającemu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminach zgodnych z ustawą Pzp.

 1. Czy dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy?

 • Odpowiedź: Dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.

 1. Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Jeżeli tak, to czyim będzie to obowiązkiem – Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź: Umowy sprzedażowe Zamawiający zawarł na czas określony i nie wymagają wypowiedzenia.

 1. Biorąc pod uwagę termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.08.2017 r., termin otwarcia ofert (07.07.2017 r.) oraz przybliżony termin podpisania umowy, istnieje pewność, że procedura zmiany sprzedawcy nie zostanie przeprowadzona do dnia 01.08.2017 r. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.09.2017 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i przesuwa termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.09.2017, jednocześnie zmieniając termin realizacji przedmiotu zamówienia: termin rozpoczęcia 01.09.2017r., termin zakończenia – 31.08.2019 r.

 1. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.09.2017 r. zachodzi obawa, że może zajść konieczność zakupu energii elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego. W związku z tym zwracamy się z pytaniem, kto poniesie koszty ewentualnego zakupu energii elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego u dotychczasowego sprzedawcy?

 • Odpowiedź: : Zamawiający poniesie koszty ewentualnego zakupu energii elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego u dotychczasowego sprzedawcy.

 1. Zwracamy się z prośbą o dodanie w §5 wzoru umowy zapisu o treści: „Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 1. Co Zamawiający rozumie przez „zapewnienie wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię (§7 ust. 2 pkt. b wzoru umowy)? Czy wykonawca musi posiadać system informatyczny ,tzw. e-BOK, czy wystarczające będzie dołączanie do faktury specyfikacji określającej ilość sprzedanej energii elektrycznej?

 • Odpowiedź: Zapis wzoru umowy w §7 ust. 2 pkt. b brzmi „Zapewnienie zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez zamawiającego w poszczególnych punktach poboru energii”, z którego wynika, iż Wykonawca w czasie obowiązywania umowy ma obowiązek udostępniania Zamawiającemu w/w danych. Zamawiający wymaga aby powyższe dane stanowiły załącznik do faktury oraz były możliwe do zweryfikowania przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy. Wystarczające będzie dołączanie do faktury specyfikacji określającej ilość sprzedanej energii elektrycznej wraz z wyliczeniem kwoty do zapłaty w poszczególnych punktach poboru energii elektrycznej.

 1. Czy układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty, od kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo – rozliczeniowe do zasady TPA oraz jakiego punktu poboru to dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

 • Odpowiedź: Układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są dostosowane do zasady TPA.

 1. Prosimy o usunięcie treści §10 ust. 1 pkt. od b do f wzoru umowy, zawarte w nich kary są rażąco wysokie i mogą mieć negatywny wpływ na wycenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z treści umowy pkt. e; z punktów a, b, c, f §10 ust. 1 usuwa się słowo „netto”. Pozostałe zapisy §10 ust. 1 pozostają bez zmian. Wprowadzanie kar wynika z uprawień Zamawiającego, który działa w interesie publicznym. Nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny ale mają również za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka, dodatkowo Zamawiający uważa, że kary nie są  rażąco wysokie i nie będą mieć negatywnego wpływu na wycenę przedmiotu zamówienia.  

 

 1. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pełne dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w elektronicznej wersji edytowalnej (np. plik Excel) dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia? Dane te są niezbędne do dokonania oceny możliwości skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy na podstawie prawdziwości i pełności otrzymanych informacji od Zamawiającego, w terminie przez niego wymaganym:

 • nazwa i adres podmiotu;

 • opis punktu poboru;

 • adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);

 • grupa taryfowa;

 • moc umowna;

 • planowane roczne zużycie energii elektrycznej

 • Operator Systemu Dystrybucyjnego;

 • nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

 • informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;

 • numer licznika

 • numer PPE

 • numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż udostępni w wersji edytowalnej Excel (zał. Nr 7 do siwz) o brakujące dane niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. Dane te będą również stanowić załącznik do umowy sprzedażowej. Zamawiający przekaże również wyłonionemu Wykonawcy wszystkie dokumenty poszczególnych jednostek objętych postępowaniem oraz na wniosek Wykonawcy inne niezbędne dane do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiający zawarł aktualne dane w Załączniku nr 7 do SIWZ i zdaje sobie sprawę iż błędne zgłoszenia mogą skutkować koniecznością zakupu energii od sprzedawcy rezerwowego. Dodatkowo Zamawiający nadmienia, iż w przypadku podania w czasie procesu zmiany sprzedawcy błędnych danych, Wykonawca ma 5 dni roboczych na ewentualne poprawienie danych u OSD. W przypadku informacji od OSD o niezgodności Wykonawca winien przekazać niezwłocznie Zamawiającemu taką informację, a Zamawiający przekaże dane zaktualizowane.

 1. Wnoszę o zmianę zapisu SIWZ oraz wzoru Umowy w zakresie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii;
  Uzasadnienie.
  Wskazany w SIWZ termin wejścia wżycie umowy sprzedaży energii na dzień 01.08.2017r. jest nierealny z uwagi na obowiązujące terminy zmiany sprzedawcy określone w instrukcji IRiESD Operatora (21 dni od dnia poprawnie złożonego wniosku). Biorąc pod uwagę terminy związane z rozstrzygnięciem niniejszego postępowania oraz minimalne terminy obowiązujące w procesie zmiany sprzedawcy, należy przyjąć, że realna data wejścia w życie nowej umowy to 01.09.2017 r.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i przesuwa termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.09.2017, jednocześnie zmieniając termin realizacji przedmiotu zamówienia: termin rozpoczęcia 01.09.2017r., termin zakończenia – 31.08.2019 r.

 1. Wskazanie, kto jest aktualnym Sprzedawcą energii.

Odpowiedź: Aktualnym Sprzedawcą energii jest firma: Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

 1. Wskazanie terminu wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów sprzedaży energii, ponieważ z Załącznika nr 7 wynika, że powyższe umowy są bezterminowe;

Uzasadnienie

Terminy wypowiedzeń są istotne dla określenia wiążącego terminu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży energii.

W celu rozwiązania powyższych kwestii proponujemy niniejszy zapis: "Wykonawca rozpocznie sprzedaż nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz podpisaniu i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiających sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru."

Odpowiedź: Aktualnie obowiązujące umowy sprzedaży energii zostały zawarte na czas określony do dnia 31.07.2017r. i nie wymagają wypowiedzenia.

 1. Dotyczy § 5 wzoru umowy. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 1.08.2017r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 1.09.2017r., lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź:  Art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089 ze zm.) mówi: Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani umożliwić odbiorcy paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania właściwego operatora o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Nie mniej jednak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i przesuwa termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.09.2017, jednocześnie zmieniając termin realizacji przedmiotu zamówienia: termin rozpoczęcia 01.09.2017r., termin zakończenia – 31.08.2019 r.

 1. Dotyczy § 6. pkt 1 wzoru umowy. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... umowy  rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy."  Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź: Zmianie ulega § 6 ust 1 wzoru umowy otrzymując brzmienie: „Za wykonanie zamówienia zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust 2 i ust. 4 niniejszego paragrafu w wysokości ………………..…….. zł brutto. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter szacunkowy (orientacyjny) i określenie jego kwoty nie będzie stanowić podstaw rozliczeń. Wynagrodzenie, które będzie przysługiwało wykonawcy określone zostanie na podstawie faktycznej ilości poboru energii oraz ceny jednostkowej wykonawcy”

 1. Dotyczy § 6 pkt 7 wzoru umowy. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek  podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie…..dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 1. 18. Dotyczy § 10 pkt 1c wzoru umowy. Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy  w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się  z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapis

 2. Odpowiedź: § 10 ust. 1c odwołuje się do § 8 ust. 2 wzoru umowy – „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej spowodowanych:

  1. działaniem siły wyższej,

  2. działaniem osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  3. awarią sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego,

  4. działaniem OSD nieuzgodnionym z wykonawcą”.

Zapis pozostaje bez zmian.

 1. 19. Dotyczy § 10 pkt 1e wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie tego zapisu,  który w świetle zapisów w § 1 pkt 12 (wykreślony) jest bezprzedmiotowy.

 2. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy poprzez wykreślenie § 10 ust. 1e wzoru umowy.

 1. 20. Dotyczy § 10 pkt 1d wzoru umowy. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń obrocie energią elektryczną, za przekroczenie 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającemu przysługuje prawo do bonifikaty. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu

 2. Odpowiedź: Zgodnie z § 42 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 poz. 1200): „W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, o ile umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowa kompleksowa nie stanowią inaczej, odbiorcom przysługują bonifikaty w następującej wysokości: za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1”. Wzór umowy przewiduje inną sankcję za niedotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji niż określoną w w/w rozporządzeniu, co w opinii Zamawiającego jest dopuszczalne w świetle zapisów rozporządzenia. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu pozostawia go bez modyfikacji.

 1. Dotyczy § 10 wzoru umowy. Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się    z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z treści umowy pkt. e; z punktów a, b, c, f §10 ust. 1 usuwa się słowo „netto”. Pozostałe zapisy §10 ust. 1 pozostają bez zmian. Wprowadzanie kar wynika z uprawień Zamawiającego, który działa w interesie publicznym. Nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny ale mają również za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka, dodatkowo Zamawiający uważa, że kary nie są  rażąco wysokie i nie będą mieć negatywnego wpływu na wycenę przedmiotu zamówienia. 

 1. 22. Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku  z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

 2. Odpowiedź: : Zamawiający dodaje zapis w § 10 ust. 6 wzoru umowy „W przypadku konieczności naliczenia kar umownych Zamawiający każdorazowo wystawi wykonawcy notę obciążeniową”.

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów sprzedażowych drogą korespondencyjną. Zwrot obustronnie podpisanych umów przez Wykonawcę musi umożliwić Zamawiającemu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminach zgodnych z ustawą Pzp.

 1. We wzorze umowy § 1 prosimy o dopisanie „jednakże rozpoczęcie sprzedaży nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

 1. Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz kolejny? 

Odpowiedź: Dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.

 1. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odpowiedź: Aktualnym Sprzedawcą energii jest firma: Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

 1. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych.

 1. 28. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE?

 2. Odpowiedź:  Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE winien być identyczny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD wobec Zamawiającego o czym mowa w § 6 ust.5 wzoru umowy.

 1. Czy aktualnie obowiązujące umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak to jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów, kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie?

Odpowiedź: Umowy sprzedażowe Zamawiający zawarł na czas określony i nie wymagają wypowiedzenia.

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej brutto jedynie w przypadku zmiany wysokości podatku VAT oraz podatku akcyzowego o czym mowa w § 6 pkt 3 wzoru umowy. Każdy Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ustalając cenę winien wyliczyć ją uwzględniając wszystkie koszty jakie poniesie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ceny netto.

 

Załączniki:

Zmodyfikowany SIWZ wraz z załącznikami (w tym zmodyfik. zał. nr 1, 6 i 7)

                                                                                                                                                             Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi nr 1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2017 16:21