zmiana SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

Nr referencyjny: IZ 271/17/2017

Pruchnik 05-07-2017.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”.

 

W związku z licznymi zapytaniami do powyższego przetargu Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 10-07-2017 r. do godz. 10.00 (szczegóły jak niżej). 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ:

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PUNKT 11.3

Było:

Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.07.2019 r.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.08.2019 r.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Było:

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie od dnia 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Otrzymuje brzmienie:

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

 X  Opis sposobu przygotowania oferty

Punkt 10a

Było

  • zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

nie otwierać przed 07-07-2017 r. do godz. 10:05”

 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

Otrzymuje brzmienie

  • zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

nie otwierać przed 10-07-2017 r. do godz. 10:05”

 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert punkt 2 i 4

Było

Termin składania ofert upływa dnia 07-07-2017 r. o godz. 10:00.

Zamawiający otworzy oferty jawnie w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 07-07-2017 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

Otrzymuje brzmienie

Termin składania ofert upływa dnia 10-07-2017 r. o godz. 10:00.

Zamawiający otworzy oferty jawnie w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 10-07-2017 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok.15 (sala narad - parter).

XIV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PUNKT 5

Było:

Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał od wykonawcy oświadczenia wykonawcy, że na okres realizacji zamówienia, tj. od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r., będzie dysponował aktualną, opłaconą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem.

Otrzymuje brzmienie

Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał od wykonawcy oświadczenia wykonawcy, że na okres realizacji zamówienia, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r., będzie dysponował aktualną, opłaconą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem.

Ponadto koryguje się załącznik nr 1 do SIWZ, załączniki nr 6 – wzory umów, załącznik nr 7 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Pruchnika

                                          mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiana SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.07.2017 16:45