Zmiana uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 269/XXXVII/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 października 2006 r. w sprawie :
zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. W uchwale Nr 194/XXIV/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik zmienia się treść §2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

  "Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

   DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE [w zł]  

   MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SZKOLNEGO [w zł]

  od 0 zł do 150 zł włącznie 

  64,00

  powyżej 150 zł do 351 zł

  60,00


 2. Zmienia się również treść § 12 ust. 5 wyżej wymienionej uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

  "Refundacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji, o której mowa w § 10 ust. 1 w terminach:
  -  do 10 czerwca za okres od stycznia do czerwca
  -  do 10 grudnia za okres od września do grudnia".

§ 2.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2006 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż