Zarządzenie Nr 34/2017
Burmistrza Pruchnika
z dnia 9.06.2017

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 1 762 274,91zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 2 700,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 100,00zł, w tym;
    • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia klasyfikacji wojskowej
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 100,00zł, w tym;
    • pokrycie kosztów przeprowadzenia klasyfikacji wojskowej 100,00zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższa zmianę wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F-VI.3111.1.61.2017

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 9 300,00zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.06.2017 22:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.07.2017 23:03