Zapytania i odpowiedzi nr 1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”

Znak sprawy: IZ 271/18/2017                                                               Pruchnik 14-07-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1

TAK.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

TAK.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zamawiający obecnie posiada odrębne umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz na świadczenie dystrybucji energii elektrycznej. Umowy na sprzedaż energii zawarte są na czas określony (tj. do 31-07-2017 r.) i nie wymagają wypowiedzenia. Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zawarte są na czas nieokreślony. Zamawiający nie przyjął ofert promocyjnych ani lokalizacyjnych.

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów sprzedażowych drogą korespondencyjną. Zwrot obustronnie podpisanych umów przez Wykonawcę musi umożliwić Zamawiającemu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminach zgodnych z ustawą Pzp.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji

Odpowiedź na zapytanie nr 7

TAK, Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych netto w zł za kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, jednak wartość netto, wartość podatku VAT, wartość brutto powinna być podana z dokładnością do 1 gr tj. zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku o czym mowa w Rozdziale XII pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Zamawiający informuje iż zarówno w rozdziale III siwz w pkt 2 (odnoszącym się do załącznika nr 7 do SIWZ) oraz w punkcie 3 w/w rozdziału szacowana ilość zużycia energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia jest identyczna jak w załączniku nr 2 do SIWZ „Kosztorys ofertowy” i wynosi 2 586 256 kWh.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu i pozostawia go bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów i pozostawia zapisy bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Zgodnie z zapisami siwz Rozdziału XIV pkt. 5 - Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał od wykonawcy oświadczenia wykonawcy, że na okres realizacji zamówienia, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r., będzie dysponował aktualną, opłaconą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem. Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę kopii polisy. Wykonawca składa tylko oświadczenie, w tym zakresie.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

We wzorze pełnomocnictwa w punkcie 2 i 3 jest mowa o wszelkich czynnościach faktycznych i prawnych nie tylko związanych z procesem zmiany sprzedawcy ale również z realizacją zawartej umowy. Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w załącznikach do SIWZ stanowią integralną część SIWZ ( i na odwrót). Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z §11 ust.1 pkt 1.8 i 1.9  „…Dodanie nowych punktów poboru energii elektrycznej możliwe będzie wyłącznie w obrębie grup taryfowych wycenionych w ofercie wykonawcy”  (1.8), „Zmiany taryf poszczególnych punktów poboru energii, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ” (1.9).

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

Odpowiedź na zapytanie nr 14

§ 10 ust. 1c odwołuje się do § 8 ust. 2 wzoru umowy – „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej spowodowanych:

  1. działaniem siły wyższej,

  2. działaniem osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  3. awarią sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego,

  4. działaniem OSD nieuzgodnionym z wykonawcą”.

Zapis pozostaje bez zmian.

 

Odpowiedź na zapytanie nr 15

Zgodnie z § 42 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 poz. 1200): „W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, o ile umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowa kompleksowa nie stanowią inaczej, odbiorcom przysługują bonifikaty w następującej wysokości: za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1”. Wzór umowy przewiduje inną sankcję za niedotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji niż określoną w w/w rozporządzeniu, co w opinii Zamawiającego jest dopuszczalne w świetle zapisów rozporządzenia. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu i pozostawia go bez zmian.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi nr 1 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2017 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż