Zapytania i odpowiedzi nr 2 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”

Znak sprawy: IZ 271/18/2017                                                                Pruchnik 14-07-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

Pyt. 1 Zamawiający w treści umowy § 1 ust.14 lit. a) informuje, że ,,Zastosowanie przez zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez zamawiającego zwiększeniem punktów poboru energii (...)" natomiast w § 1 ust. 14 lit. d)    informuje, że ,,O zastosowaniu prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją".
Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez poinformowanie wykonawcy na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją? Informujemy, że zgłoszenia punktów poboru energii elektrycznej w trakcie realizowanej umowy należy zgłosić w zależności od: * umowa kompleksowa/sprzedaży - sprzedaż rozpoczyna się po okresie wypowiedzenia aktualnej umowy kompleksowej/sprzedaży oraz z zachowaniem terminów obowiązujących w IRiESD  * pierwsze podłączenie - sprzedaż rozpocznie się po dokonaniu wszelki czynności zgodnie z terminami przewidzianymi w IRiESD.  Dla powyższych sprzedaż może być realizowana po kilkudziesięciu dniach a nawet do kilku miesięcy od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

Pyt. 2. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przekazywania faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

Pyt. 3 Prosimy o ujednolicenie szacowanej ilości energii. W treści SIWZ rozdział III punkt 3 Zamawiający podaje 2 586 256 kWh natomiast w treści umowy § 3 ust. 2 podaje 2 299 070 kWh.

Pyt. 4 W treści umowy § 5 wnosimy o dopisanie: ,,Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r., jednakże sprzedaż nastąpi po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy”.

Pyt. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Pyt. 6 Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Pyt. 7 Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej? (jednomiesięczny, dwumiesięczny, dekadowy)

Pyt. 8 Czy układy pomiarowe dla taryfy Bxx są dostosowane do zasad TPA?

Pyt. 9 Czy dla obiektów Zamawiającego będzie to kolejna zmiana sprzedawcy? Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektryczne dla obiektów Zamawiającego? Czy aktualna umowa na sprzedaż energii elektrycznej została zawarta na czas określony?

Pyt. 10 Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: - nazwa i adres firmy; - opis punktu poboru; - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - grupa taryfowa (obecna i nowa); - moc umowna; - planowane roczne zużycie energii; - numer licznika; - Operator Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; - numer aktualnie obowiązującej umowy; - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; - numer ewidencyjny PPE

Pyt. 11 Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. Akt III CZP 164/94 Sądu Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie – tą samą kwotą – rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit („ma”), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi.  W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie ( wygaśnięcie) zobowiązania – zgodnie z postanowieniami Sądu Najwyższego w uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się z propozycją zmiany zapisu §6 ust. 7 wzoru umowy na zapis, który mówi o terminie wykonania zobowiązania z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela.

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający zdaje sobie sprawę, z uwarunkowań np. „terminowych” występujących przy zgłoszeniu punktów poboru energii elektrycznej w trakcie realizowanej umowy w zależności od tego czy jest to umowa kompleksowa sprzedaży energii czy też nie. Zapis, o którym mowa w SIWZ (rozdział III Opis przedmiotu zamówienia w pkt 11 oraz w §1 wzoru umowy) tj. „O zastosowaniu prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją informuje o tym, że o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją prawa opcji. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy.

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Nie.

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zamawiający informuje, iż w treści SIWZ rozdział III punkt 3 szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 2 586 256 kWh. Natomiast wzory umów są 3 i łączne zapotrzebowanie również wynosi 2 586 256 kWh:

1 – dla Gminy Pruchnik – szacowane zapotrzebowanie wynosi 2 299 070 kWh,

2 –dla CKSiT - – szacowane zapotrzebowanie wynosi 17 912,00 kWh

3 – dla Szkół - szacowane zapotrzebowanie wynosi 269 274 kWh

Ponadto w/w zapotrzebowanie jest zgodne z Zał. Nr 7 do siwz (Szczegółowe informacje o punktach poboru energii Excel – 3 arkusze)

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis bez modyfikacji.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zgodnie z zapisami SIWZ – Rozdział XII pkt 3 „Cena oferty będzie ceną kosztorysowa. Formularz kosztorysu ofertowego winien być wypełniony w każdej pozycji. Ceny jednostkowe za dostawy oraz stawki określone przez wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Na cenę dostawy składa się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące w wykonaniu

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ceny netto, ale wyraża zgodę na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany wysokości podatku VAT. Ponadto zmiany postanowień umowy, w tym zmiany mogące mieć wpływ na wynagrodzenie zostały określone w §11 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych.

Odpowiedź na zapytanie nr 7

  1. kres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE winien być identyczny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD wobec Zamawiającego o czym mowa w § 6 ust.5 wzoru umowy.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są dostosowane do zasady TPA.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Dla punktów poboru energii elektrycznej objętych zamówieniem będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.

Aktualnym Sprzedawcą energii jest firma: Energa Obrót SA, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Umowy sprzedażowe Zamawiający zawarł na czas określony do 31-07-2017 r..

Odpowiedź na zapytanie nr 10

TAK, Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy dane i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel, dokumencie tekstowym.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i pozostawia go bez modyfikacji.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi nr 2 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2017 16:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż