Podział gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA Nr 266/XXXVI/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 1 września 2006 r. w sprawie :

podziału gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Pruchnik Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonuje się podziału gminy Pruchnik na następujące stałe obwody głosowania, ustala ich granice oraz numery:

 

Nr

okręgu

Nr

obwodu

Granice obwodu

Siedziby obwodowych Komisji Wyborczych

1

1

Sołectwo Hawłowice

Świetlica wiejska w Hawłowicach

2,3

2

Sołectwo Jodłówka

sołectwo Jodłówka Parcelacja

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

4

3

Sołectwo Kramarzówka

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce

5

4

Sołectwo Pruchnik Dolny

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

6

5

Sołectwo Pruchnik Górny

Szkoła Podstawowa w Pruchniku Górnym

3

6

Sołectwo Rozbórz Okrągły

Sołectwo Rozbórz Długi

Sołectwo Rzeplin

Zespół Szkół w Rozborzu Długim

7

8

9

7

Sołectwo Świebodna

Szkoła Podstawowa w Świebodnej

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr 265/XXXV/06 z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pruchnik i sołectwach. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Komisarzowi Wojewódzkiemu w Przemyślu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2006 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż