26/07/2017    S141    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Pruchnik: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2017/S 141-289120
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Pruchnik
650900424
ul. Rynek1
Pruchnik
37-560
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wojdyła
Tel.: +48 166236113
E-mail: zampub@gminapruchnik.pl
Faks: +48 166236125
Kod NUTS: PL822

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pruchnik.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy: www.pruchnik.bip.info.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pruchnik.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA UMIESZCZONO W ZAŁĄCZNIKU PDF

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:26.07.2017 21:29
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:26.07.2017 21:29