Zapytanie i odpowiedź Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Znak sprawy: IZ 271/19/2017                                                                                                                    Pruchnik 28-07-2017 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Zapytanie: W załączonym przedmiarze robót nie zostało uwzględnione rusztowanie do rozbiórki oddzielonego "filara"  ściany grożącego zawaleniem a następnie wykonania zadaszenia nad sklepieniem, korona i odsadzkami ścian Bez rusztowania tych prac nie wykona się. Proszę o odpowiedź co z gruzem w ilości 25,74 m3 - koszt wywozu gruzu i gdzie - brak w przedmiarze.

 

Odpwiedź: W poz. 7 – zał. nr 8 do siwz Wykonawca winien uwzględnić koszt rusztowania, celem wykonania „rozebrania ścian, filarów – rozebranie oddzielonego „filara” z masy ściany grożącego zawaleniem”.

Informacje na temat postępowania z materiałami z rozbiórki i demontażu, kosztu zostały określone w § 7 ust. 1 pkt 33 wzoru umowy, tj.:

 1. Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robót wyburzeniowych ze wskazaniem ilości i jakości tych materiałów.

 2. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów (np. przekazanie ich do złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.).

 3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do:

  • usunięcia poza teren budowy materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.) oraz ponosi odpowiedzialność za powyższe działania,

  • segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec wtórny,

  • przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych,

  • strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia przez  Przedstawiciela Zamawiającego.

 1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania przedstawicieli Zamawiającego o terminie i miejscu dostarczenia materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych na dwa dni robocze przed terminem planowanej dostawy”.

 

                                                                                                                                                                            Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie i odpowiedź Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2017 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż