Podział gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

UCHWAŁA Nr 264/XXXV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 23  sierpnia 2006 r. w sprawie :

podziału gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.)  Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonuje się podziału gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:

 

Nr okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo Hawłowice

1

2

Sołectwo Jodłówka

2

3

Sołectwo Jodłówka Parcelacja i
Sołectwo Rozbórz Okrągły

1

4

Sołectwo Kramarzówka

3

5

Sołectwo Pruchnik Dolny

3

6

Sołectwo Pruchnik Górny

2

7

Sołectwo Rozbórz Długi

1

8

Sołectwo Rzeplin

1

9

Sołectwo Świebodna

1

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

 

Traci moc uchwała Nr 275/XIII/2002 z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pruchnik i sołectwach. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Komisarzowi Wojewódzkiemu w Przemyślu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2006 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.