Ogłoszenie nr 563676-N-2017 z dnia 2017-08-03 r.

Gmina Pruchnik: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (*.PDF)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:03.08.2017 17:44
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:03.08.2017 17:44