POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Ogłoszenie nr 500010051-N-2017 z dnia 08-08-2017 r.

Gmina Pruchnik: Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556367-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 650900424, ul. ul. Rynek  1, 37-560  Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZ 271/19/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku” 2. Zakres zamówienia, obejmuje: 1) Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 2) Stemplowanie na krążynach sklepienia ceglanego nad parterem 3) Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 4) Podmurowanie zniszczonej części ściany parteru cegłą ,zamurowanie otworów z pozostawieniem wnęk od zewnątrz oraz zamurowanie wyrwy w murze 5) Oczyszczenie powierzchni sklepienia 6) Przemurowanie nadproży 7) Rozebranie ścian, filarów- rozebranie oddzielonego "filara" z masy ściany grożącego zawaleniem 8) Krokwie - zadaszenie sklepienie nad parterem sklepienie 9) Montaż belek stalowych 10) Wykonanie zadaszenia nad sklepieniem, korona i odsadzkami ścian 11) Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia 12) Przekładka ochronna z papy podkładowej Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 1 do SIWZ tj. dokumentacja techniczna oraz w przedmiarze robót/ kosztorys ofertowy w excelu do WYCENY stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż zakres rzeczowy ujęty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 3. Załączony przedmiar robót/ kosztorys ofertowy w Excelu stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, w tym decyzjami Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 5. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania poniższych czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: Czynności z zakresu robót ogólnobudowlanych: 1) Roboty ciesielskie przy stemplowaniu na krążynach sklepienia ceglanego nad parterem, wykonaniu zadaszenia, 2) Roboty murarskie, 3) Roboty dekarskie, Szczegóły określono w Rozdziale IV SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45223500-1, 45261000-4, 45111300-1, 45262520-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93.ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: W w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2017 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.