12/08/2017  S154   - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bezzaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Polska-Pruchnik: Usługi związane z odpadami
2017/S 154-319494
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Pruchnik
650900424
ul. Rynek 1
Pruchnik 37-560
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wojdyła
Tel.: +48 166236113
E-mail: zampub@gminapruchnik.pl
Faks: +48 166236125
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:

Główny adres: www.pruchnik.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy: www.pruchnik.bip.info.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.pruchnik.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA UMIESZCZONO W ZAŁĄCZNIKU PDF

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w latach 2018-2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.08.2017 13:33
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:12.08.2017 13:33