Sprawianie pogrzebu przez Gminę Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 260/XXXV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 23  sierpnia 2006 r. w sprawie :

sprawienia pogrzebu przez Gminę Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr .142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 17 ust. l pkt. 15, art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz. 583 z późn. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

 1. Gmina Pruchnik zwana dalej „Gminą” , sprawia pogrzeb osobom zmarłym , które w chwili zgonu zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy i nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia im pogrzebu.
 2. Gmina może sprawić pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy, posiadającym rodzinę, przy czym rodzina ta odmawia sprawienia pogrzebu lub nie może takiego pogrzebu sprawić ze względów materialnych

§ 2.

 

 1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w szczególności:
  a)  zakup trumny i ubrania,
  b) 
  przygotowanie zmarłego,
  c)  wykupienie miejsca na cmentarzu,
  d)  wykopanie i zakopanie grobu,
  e
  )  zakupienie jednego wieńca,
  f)   transport trumny i zmarłego a także koszty związane z obrządkiem zgodnie z wyznaniem
      zmarłego.
 2. Gmina może zlecić sprawienie pogrzebu Zakładowi Pogrzebowemu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędnych czynności oraz kosztów z tym związanych.

§ 3.

 

 1. Koszty pogrzebu pokrywa Gmina ze środków przeznaczonych na realizację zadań własnych pomocy społecznej.
 2. Poniesione przez Gminę wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Jeżeli po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy, wydatki refundowane są tego zasiłku.

§ 4.

 

Traci moc Uchwała Nr 47/IX/91 Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłemu podopiecznemu

§ 5.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawianie pogrzebu przez Gminę Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2006 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż