Określenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

UCHWAŁA Nr 259/XXXV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 23  sierpnia 2006 r. w sprawie :

określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 5, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /Dz. U. Nr 267 poz. 2259/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

W Uchwale nr 247/XXXIII/06 z dnia 20.04.2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku wprowadza się następujące zmiany:

  1. skreśla się § 1;
  2.  w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    "2. Wysokość odpłatności określa poniższa tabela

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość odpłatności

1

Rodziny uczniów o dochodach do 150% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. l ustawy pomocy społecznej

nieodpłatnie

2

Rodziny uczniów o dochodach w wysokości powyżej 150% - 200% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej

10%

3

Rodziny uczniów o dochodach w wysokości powyżej 200% - 250% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

30%

4

Rodziny uczniów o dochodach w wysokości powyżej 250% - 300% kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

100%

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.09.2006 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.