Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/216/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2015.238 z poz. zm.) oraz art.271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:

  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  2. Sprawozdaniem finansowym
  3. Opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu za 2016r.
  4. Informacja o stanie mienia gminy Pruchnik
  5. Stanowiskiem komisji rewizyjnej

- udziela się absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2017 06:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż