Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

UCHWAŁA Nr 250/XXXIV/2006

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20  czerwca 2006 r. w sprawie :

ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

            Działając na podstawie art. 198 ust 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1.

Wójt Gminy sporządza pisemną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze uwzględniając stan wykonania planowanych zadań gminy Pruchnik.

Informacja powyższa winna być opracowana w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z objaśnieniami z tym, że:

 1. Zestawienie planu i realizacji dochodów sporządza się w podziale na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej.
 2. Zestawienie planu i realizacji wydatków sporządza się w podziale na dział, rozdział z wyodrębnieniem:
  a)  wydatków bieżących w tym:
      - 
  dotacje
      - 
  wynagrodzeń i pochodnych
      - 
  wydatków na obsługę długu j. s. t.
      -  
  wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń
         lub gwarancji
  b)  wydatków majątkowych
 3. Kierownicy instytucji kultury sporządzają w formie pisemnej  informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników tych jednostek, z wyodrębnieniem stanu należności i stanu zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr 205/XXXII/2001 z dnia 26 czerwca 2001 roku.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2006 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.