Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/217/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446)) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 636 590,66zł, w tym;

 • środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 151 000,00zł
 • sprzedaż drewna 800,00zł
 • opłaty za wodę i ścieki 60 000,00zł
 • rodki od konserwatora zabytków na przebudowę dawnej cerkwi 20 000,00zł
 • środki od konserwatora zabytków na prace zabezpieczająco remontowe zespołu zamkowego w Pruchniku 50 000,00zł
 • wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych 7 000,00zł
 • wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 000,00zł
 • odsetki od zaległości 2 000,00zł
 • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 265 000,00zł
 • zwrot kosztów za utrzymanie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym 7 000,00zł
 • dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest 12 640,66zł
 • wypływy z różnych dochodów w gospodarce nieruchomościami 2 000,00zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 2 150,00zł
 • środki z Funduszu Promocji Kultury na doposażenie publicznej szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku 49 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały. Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie umowy z MK i DN, WFOS i GW , pisma PWKZ

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 067 150,00 zł, w tym;

 • zakup usług remontowych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych 160 000,00zł
 • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na chodniki i remonty dróg powiatowych 500 000,00zł
 • rewitalizacja ulicy Kościelnej 159 000,00zł
 • przebudowa dawnej cerkwi w Kramarzówce 50 000,00zł
 • prace zabezpieczające i remontowe zespołu zamkowego w Pruchniku 50 000,00zł
 • zakup klimatyzatora do budynku UM 4 500,00zł
 • zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku i Kramarzówce 62 500,00zł
 • realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest 15 000,00zł
 • stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów Gminy Pruchnik 15 000,00zł
 • zakup pomocy dydaktycznych dla publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku 49 000,00zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 2 150,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 430 559,34 zł, w tym;

 • zakup usług remontowych i pozostałych na drogach 306 059,34zł
 • wydatki na zakup gruntów pod drogi 100 000,00zł
 • wynagrodzenia w UM w Pruchniku 20 000,00zł
 • zakup materiałów i wyposażenia dla UM w Pruchniku 4 500,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2017 06:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż