Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".

UCHWAŁA Nr XXX/220/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm./, art 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ jednolity tekst ustawy z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne użyczenie na okres do 2025 roku na rzecz Lokalnej Grupy Działania ,,Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ - Pawłosiów 88 gruntu o powierzchni 0,03 ha, stanowiącego część działki numer 2080 w Pruchniku będącej własnością Gminy Pruchnik - wykazanej na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik Numer 1 do niniejszej uchwały, w celu wybudowania ogólnodostępnej bezpłatnej siłowni zewnętrznej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2017 22:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż