Zapytanie i odpowiedź 4 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku

IZ 271/8/2017                                                                                       Pruchnik 29-08-2017r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

 

Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących instalacji wentylacji mechanicznej.

PYTANIE 1:

W projekcie brak informacji dotyczącej wykonania wentylatorów obsługujących pomieszczenia zagrożone obecnością gazów niebezpiecznych. Proszę o informację, czy urządzenia obsługujące te pomieszczenia powinny być wykonane w wersji przeciwwybuchowej oraz podanie informacji dotyczących strefy zagrożenia wybuchem tj.

- określenie strefy zagrożenia medium wewnątrz oraz na zewnątrz obudowy wentylatorów

- określenie podgrupy wybuchowości medium wewnątrz oraz na zewnątrz obudowy wentylatorów

- określenie klasy temperaturowej

- określenie sposobu zasilania i regulacji silnika

ODPOWIEDŹ: Na żadnej instalacji nie ma wentylatorów przeciwwybuchowych. Poza tym wszystkie silniki na urządzeniach są w wersji normalnej. Należy wykonać  wentylatory w wersji normalnej.

 

PYTANIE 2: Czy nagrzewnica elektryczna wchodzi w zakres wykonania instalacji wentylacji mechanicznej czy elektrycznej? Pojawia się przedmiarach dotyczących obu branż (14-INSTALACJE SANITARNE oraz 24 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE  - BUDYNEK GOSPODARKI OSADOWEJ).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla poz. 14 z instalacji sanitarnych, poz. 15 i 16 staje się kolejno 14 i 15 w podelemencie 1.4.1 Instalacje wentylacyjne, uzupełnia się opis poz. 26 w arkuszu nr 24 – instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek gospodarki osadowej i przedkłada zmodyfikowany arkusz nr 14 i 24 Kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 11 do SIWZ.

 

Załączniki:

Załączony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ obejmuje 28 arkuszy, w tym zmodyfikowane: arkusz nr 14 – instalacje sanitarne, nr 24 – instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek gospodarki osadowej oraz arkusze nr 1 Technologia i wyposażenie, nr 2 -  Reaktor 3A i 3B, nr 3 – Pompownia ścieków surowych, nr 9 – Zbiornik retencyjny wód deszczowych, nr 18 - Zieleń na terenie oczyszczalni ścieków, ogrodzenie.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Zmiany zdeterminowane zapytaniami wykonawców uwzględniono w załączonym, skorygowanym kosztorysie ofertowym stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie i odpowiedź 4 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2017 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż