29/08/2017    S164    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Pruchnik: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2017/S 164-337430

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Pruchnik
650900424
ul. Rynek1
Pruchnik
37-560
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wojdyła
Tel.: +48 166236113
E-mail: zampub@gminapruchnik.pl
Faks: +48 166236125
Kod NUTS: PL822

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pruchnik.bip.info.pl

Adres profilu nabywcy: www.pruchnik.bip.info.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pruchnik.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
 
 
 
PEŁNĄ TREŚĆ OGŁOSZENIA UMIESZCZONO W ZAŁĄCZNIKU PDF

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowic
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:29.08.2017 11:02
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:29.08.2017 11:02