Ogłoszenie nr 579120-N-2017 z dnia 2017-08-29 r.
 

Gmina Pruchnik: Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA PONIŻEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:29.08.2017 17:18
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:29.08.2017 17:18