UCHWAŁA Nr XXXI/221/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/49/ 2015 r. z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020.

Na podstawie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz 1390),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr VII/ 49/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020 dodaje się następujące punkty:

 1. Punkt VIII, który otrzymuje brzmienie „Koordynatorem programu jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchnik".
 2. Punkt IX, który otrzymuje brzmienie: ”Program realizowany będzie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Rozdział MONITOROWANIE otrzymuje brzmienie:

„X. MONITORING I EWALUACJA

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie zarządzany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.
 2. Program monitorowany będzie przez Zespół Interdyscyplinarny w Pruchniku.
 3. Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość, która dotyczyć będzie danych uzyskanych na koniec każdego roku realizacji Programu t.j:
  • instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie
  • form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
  • form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.
 4. Wskaźnikami ewaluacji będą:
  • liczba interwencji domowych, w tym z powodu przemocy w rodzinie,
  • liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej,
  • liczba sprawców przemocy domowej,
  • liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu,
  • liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty.
 5. Ewaluacja pozwoli na:
  • dostosowanie form wsparcia do potrzeb i problemów istniejących w Gminie Pruchnik,
  • zwiększenie dostępności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 6. Ewaluację Programu prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku we współpracy ze wszystkimi instytucjami realizującymi Program.”

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr VII/49/ 2015 r. z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.08.2017 06:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.09.2017 22:32