UCHWAŁA Nr XXXI/222/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmian uchwały Nr 40/VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pruchnik oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr 40/VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pruchnik oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zmienia się zapis zawarty w § 3 ust. 1 lit. g i nadaje mu się nowe brzmienie o następującej treści:

„Udzielanie pomocy w zależności od potrzeb w zakresie zgodnym z właściwymi kompetencjami posiadanymi przez członków Zespołu”

oraz zmienia się zapis zawarty w §5 ust. 5 i nadaje mu się nowe brzmienie:

 „w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego”.

§ 2.

Usuwa się zapis z § 1 pkt. 5 mówiący o tym, że „Praca Zespołu Interdyscyplinarnego podejmowana jest w sytuacji gdy złożoność problemu związanego z występowaniem przemocy w rodzinie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania różnych podmiotów”.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr 40/VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pruchnik oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.08.2017 06:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.09.2017 22:31