UCHWAŁA Nr XXXI/224/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie: projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 206 i art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/191/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku – ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku (o strukturze organizacyjnej klas I-IV) – ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik,
 3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce – Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik,
 4. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce – Jodłówka 222, 37-560 Pruchnik,
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej (o strukturze organizacyjnej klas I-IV) - Świebodna 19, 37-560 Pruchnik,
 6. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim – Rozbórz Długi 104, 37-560 Pruchnik.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik, mających siedzibę na obszarze Gminy Pruchnik na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku obejmuje - ulice miasta Pruchnik: ul. Armii Krajowej, ul. Bieszczadzka, ul. Boczna, ul. Cicha, ul. Długa, ul. Grunwaldzka, ul. Jana Pawła II, ul. Jarosławska, ul. Jasna, ul. Kańczudzka, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Księdza Bronisława Markiewicza do nr 203, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Orłowicza, ul. Parkowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Przemyska, ul. Rynek, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Wałowa, ul. Warzywna, ul. Wiejska, ul. Zielona, ul. Lipowa, ul. Zamkowa, ul. Basztowa, ul. Węgierska, ul. Spokojna, ul. Spacerowa, ul. Korzenie, ul. Zacisze, ul. Podkarpacka, miejscowość Hawłowice oraz dodatkowo dla klas V-VIII: ulice miasta Pruchnik - ul. Ks. Bronisława Markiewicza od nr 204, ul. Świętego Floriana, ul. Objazdowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa, ul. Miodowa i miejscowość Świebodna;
 2. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku (o strukturze organizacyjnej klas I-IV) obejmuje – ulice miasta Pruchnik: ul. Ks. Bronisława Markiewicza od nr 204, ul. Świętego Floriana, ul. Objazdowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa, ul. Miodowa;
 3. Obwód Szkoły Podstawowej w Kramarzówce obejmuje: miejscowość Kramarzówka;
 4. Obwód Szkoły Podstawowej w Jodłówce obejmuje: miejscowość Jodłówka;
 5. Obwód Szkoły Podstawowej w Świebodnej (o strukturze organizacyjnej klas I-IV) obejmuje: miejscowość Świebodna;
 6. Obwód Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim obejmuje miejscowości: Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.”

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 26 czerwca 2017 r.w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/184/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku i umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku (ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.08.2017 06:37
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.09.2017 22:31