UCHWAŁA Nr XXXI/225/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.

ziałając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2016, poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 200 400,00 zł, w tym:

  • sprzedaż drewna: 4 000,00 zł
  • wpływy z podatku od spadków i darowizn: 32 000,00 zł
  • wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 154 400,00 zł
  • pomoc finansowa w ramach małej odnowy wsi z budżetu województwa podkarpackiego:10 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 200 400,00 zł, w tym:

  • zakup i wyposażenie kuchni i świetlicy w remizie OSP: 20 400,00 zł
  • rozbudowa remizy i grzybka w Rozborzu Długim: 30 000,00 zł
  • remont drogi w Rzeplinie: 140 000,00 zł
  • prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym: 10 000,00 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.08.2017 06:38
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.09.2017 22:30