UCHWAŁA Nr XXXI/228/2017

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Pruchnika.

Na podstawie art. 4 b ust. 1 pkt 1, art. 5a ust.1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 4a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 446 ze zm),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

  1. Wyraża się wolę przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Pruchnik, polegającej na włączeniu do miasta Pruchnika - części obszaru sołectwa Jodłówka obręb Jodłówka, o łącznej powierzchni 0,5442 ha, a także odłączenia od miasta Pruchnika, gruntów o łącznej powierzchni 2,2615 ha i przekazania ich do obrębu Jodłówka sołectwo Jodłówka.
  2. Obszar, o którym mowa w ust. 1 obejmuje działki należące do obrębu Jodłówka sołectwa Jodłówka oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 330/2, 3331/2, 332/2, 333/2, 334/4, 334/7, 336/2, 349/2, 350/2, 351/2, 372/2, 375/11, 375/8, 388/2, 389/2, 413/2, 500/2, 530/2, 531/2 o łącznej powierzchni 0,5442 ha, które mają być włączone do obrębu Pruchnik Miasto, a także działki należące do obrębu Pruchnik Miasto, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1874/9, 1874/13, 1874/4, 1415/4, 1411/10, 1412/13, 1414/6, 1874/12, 2511/1, 1384/30, 1874/10, 1874/6, o łącznej powierzchni 2,2615 ha, które mają być włączone do obrębu Jodłówka Sołectwo Jodłówka zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje i ograniczyć je do mieszkańców miasta Pruchnika i Sołectwa Jodłówka w sprawie zmiany granic miasta Pruchnika.
  2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się pytanie następującej treści:
    „Czy jest Pani/Pan za zmianą granic miasta Pruchnika polegającą na włączeniu do miasta Pruchnika - części obszaru sołectwa Jodłówka, o łącznej powierzchni 0,5442 ha, a także odłączenia od miasta Pruchnika, gruntów o łącznej powierzchni 2,2615 ha i przekazania ich do obrębu Jodłówka sołectwa Jodłówka ?”

§ 3.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie miasta Pruchnika oraz sołectwa Jodłówka, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

§ 4.

Konsultacje będą przeprowadzone na zebraniach mieszkańców miasta Pruchnika i sołectwa Jodłówka.

§ 5.

  1. W czasie zebrania mieszkańcy winni zostać poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, a następnie po dyskusji, mogą wyrazić swoją opinię.
  2. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce:
    „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”, znaku X na ankiecie konsultacyjnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, skład osobowy komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji, określi Burmistrz Pruchnika.

§ 7.

Zebrania w celu przeprowadzenia konsultacji zwołuje Burmistrz Pruchnika.

O terminie przeprowadzenia konsultacji mieszkańcy winni być zawiadomi co najmniej na 7 dni przed ich terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8.

Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Pruchnika złoży Radzie Miejskiej w Pruchniku sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Pruchnika.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.08.2017 06:41
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.09.2017 22:45